Všeobecné obchodné podmienky – požičovňa

Užívateľ sa vlastníkovi zaväzuje, že nebude vozidlo požičiavať tretej osobe. Nevyhnutnou podmienkou na vedenie vozidla je, aby vodič bol držiteľom vodičského oprávnenia. Užívateľ je povinný udržiavať vozidlo v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. Ak dôjde k akejkoľvek nehode, užívateľ je povinný podať správu polícii, požiadať o vyšetrenie a upovedomiť vlastníka. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na vozidle. Užívateľ rovnako zodpovedá za škody, kde poisťovňa dôvodne odoprie poistné plnenie. Užívateľ vyhlasuje, že pred jazdou ani počas jazdy nepožil alkoholické nápoje, omamné prostriedky a lieky, ovplyvňujúce schopnosť riadiť motorové vozidlo. Užívateľ zároveň preberá plnú objektívnu zodpovednosť v prípade uloženia sankcií v dobe užívania vozidla.

Vo vozidle je zakázané fajčiť. Po zistení, že aj napriek zákazu bolo vo vozidle fajčené, je užívateľ povinný na vlastné náklady odstrániť všetky známky po fajčení: zápach, popol, poškodenie interiéru vozidla. Vozidlo je poistené podľa všeobecných podmienok povinného zmluvného poistenia. Vozidlo je možné vrátiť v dohodnutom termíne alebo aj skôr v rámci pracovnej doby prenajímateľa. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, rodné číslo, číslo vodičského a občianskeho preukazu) spoločnosťou autoteam s.r.o..